چهاردهمین کنفرانس ملی روز مهندسی

جلسه دعوت از آقای دکتر شریعتمداری وزیر صنعت ، معدن و تجارت و آقای دکتر قبادیان معاون آموزش ، پژوهش و فناوری