دوره تخصصی مدیریت استراتژیک صنعت پخش

مراسم آغازین دوره تخصصی مدیریت استراتژیک صنعت پخش

با توجه به تفاهماتی که انجمن با سازمان مدیریت صنعتی جهت برگزاری دوره های آموزشی در صنعت پخش ویژه اعضای انجمن داشته است، مراسم آغازین دوره تخصصی مدیریت استراتژیک صنعت پخش  روز دوشنبه 23  بهمن در سازمان مدیریت صنعتی برگزار گردید.