دوره آموزشی تفکـــــر سیستمی

دوره آموزشی تفکر منتقدانه

دوره آموزشی دورکاری در سازمان های ایران

دوره آموزشی سیستم مدیریت پروژه با P6