دانش آموخته ی موفق دوره ی DBA سازمان مدیریت صنعتی اصفهان

جناب آقای مهدی دلیلیان دانش پژوه دوره DBA

مدیر  شعبه بانک تجارت

دانش آموخته ی موفق دوره ی MBA  سازمان مدیریت صنعتی اصفهان

جناب آقای سهیل میرزا زاده دانش پژوه دوره MBA 

مدیر کارخانه پاکمن

دانش آموخته ی موفق دوره ی DBA  سازمان مدیریت صنعتی اصفهان

جناب آقای مسعود حاج رسولی ها دانش پژوه دوره DBA

قائم مقام شرکت بنیاد بتن اصفهان

دانش آموخته ی موفق دوره ی MBA  سازمان مدیریت صنعتی اصفهان

جناب آقای شهرام ایرانمنش دانش پژوه دوره MBA اجرایی

گوینده رادیو و مدیر استادیو ضبط صدا

دانش آموخته ی موفق دوره ی DBA  سازمان مدیریت صنعتی اصفهان

سرکار خانم لیلی حکمت نیا دانش پژوه دوره DBA

رئیس هیئت مدیره شرکت زرین شاد سپاهان

دانش آموخته ی موفق دوره ی MBA  سازمان مدیریت صنعتی اصفهان

جناب آقای کوشا کوچکی دانش پژوه دوره MBA مدیریت کسب و کار

مشاوره فنی شرکت انرژی پرشیا