دکتر رضا تهرانی

 • سوابق پژوهشی و تألیفات
  • کتاب مدیریت سرمایه گذاری ( انتشارات نگاه دانش )
  • کتاب مدیریت مالی  (انتشارات نگاه دانش )
  • کتاب مدیریت بحران (انتشارات نگاه دانش )
  •  کتاب تجزيه و تحليل صورت¬هاي مالي ( نگاه دانش )
  • ارزیابی ریسک سیستماتیک ( مجله تحقیقات مالی )
  •  سردبير دوفصلنامه تحقيقات مالي ( صاحب امتياز دانشكده مديريت دانشگاه تهران)