دکتر رضا ابراهیم زاده

سوابق پژوهشی و تألیفات

مدیریت شکایات مشتریان (مفاهیم و روش‌ها)، انتشارات طوبی ، سال انتشار زمستان ۱۳۸۵.

مدیریت تغییر و تحول سازمانی (لحظه تحول) در دست چاپ