دکتر بیژن خرم

مربی کارگاه پرورش انگیزش‌ کارآفرینی ACHIEVEMENT MOTIVATION

مشاور ارشد در موسسه مشاوره مدیریت INTERACT در آمریکا

همکار دکتر راسل ایکاف در بنیانگذاری" OR" و همچنین "رویکرد سیستمیک"

کارشناس توسعه صنعتی در سازمان بین‌الملل یونیدو (UNIDO)

نمایندگی ایران در طراحی برنامه‌های توسعه صنعتی آسیا در سازمان بهره‌وری آسیا در ژاپن

طراح و از اساتید کارگاه "برنامه‌ریزی آموزش‌های فنی ‌و حرفه‌ای در سطح ملی" در دانشگاه لندن (DICE)

طراحی، مدیریت و تدریس در بیش از100 طرح توسعه مدیریت و تدریس رسمی و غیررسمی در ایران، آمریکا، انگلستان و کانادا