دکتر فرامرز شاه محمدی

مشاور سازمان مدیریت صنعتی در معاونت مشاوره و تحقیق از سال 1369 تاکنون

مدیر برنامه ریزي استراتژیک سازمان مدیریت صنعتی از سال 1386 تا 1389

مدیر پروژه ارائه خدمات مشاوره مدیریت استراتژیک در شـرکت هـاي شـیر پگـاه فـارس ، تولیـدي موتـور ،گیربکس و اکسل سایپا (مگاموتور) ، جامعه مهندسان مشاور ایران ، ماشین سـازي اراك ، مهندسـین مشـاورصنایع اتومبیل ایران، گروه آرمه ، شرکت مهندسی پیشگامان فن اندیش تهران

مشاور ارشد تیم پروژه ارائه خدمات مشاوره مدیریت استراتژیک در شرکت هاي سیمان فـارس و خوزسـتان ،کشتیرانی جمهوري اسلامی ایران ، پاکسان، صانیر، سنا (صنایع نیروگاهی ایران)