پنج دشمن کار تیمی

در کتاب 5 دشمن کار تیمی تعریف از مدیریت در حقیقت بر کار گروهی و تیمی تأکید شده است.  معجزه در روشهای نوین مدیریت به صورت سینرژی یا همافزایی خود را نشان می دهد و 5 دشمن که کار تیمی را با مشکل مواجه می کند بیان نموده و راه های برخورد با آن را نشان می دهد . این کتاب را می توانید از انتشارات فرا تهیه نمایید.

تنها بی پروایان پایدارند

آندروگرو بنیانگذار شرکت اینتل یکی از برجسته ترین مدیران پیروزمند امروز است که در این کتاب، برآیند همه دستاوردها و اندیشه های نوین مدیریت را به صورت علمی و کاربردی پیش چشم خواننده قرار می دهد . پیتر دراکر استاد نامدار مدیریت درباره کتاب حاضر گفته است : این اثر برجسته ، کتابی خطرناک است . انسان را ناچار به اندیشیدن می نماید . این کتاب را می توانید از انتشارات فرا تهیه نمایید.