گزارش صد شرکت برتر ایران

سازمان‌مديريت‌صنعتی از سال 1377 رتبه‌بندی شركت های برتر ايران را هر ساله انجام داده است. اين رتبه بندی با الهام از رسالت سازمان با فراهم نمودن آمار و اطلاعات شفاف و مفيد در مورد بنگاه‌های اقتصادی كشور، فضاي روشن‌تری از كسب و كار اقتصادی كشور ارایـــه می دهد و به مديران بنگاه‌های اقتصادی، سياست‌گذاران و پژوهشگران، ياری می رساند تا شناخت و درك دقيق‌تری از مقياس، ساختار مالی و اقتصادی صنايع و بنگاه‌های اقتصادی بزرگ كشور بيابند.