دوره های مالی و حسابداری 


مبارزه با پولشویی

شهریه : 1,000,000 ریال

شهریه : اعضای انجمن مالی و دانش پژوهان سازمان 10% تخفیف

کاهش استراتژیک هزینه ها

شهریه:2,500,000 ریال

اصول حسابداری1

شهریه: 4,400,000 ریال

اصول حسابداری 2

حسابداری پیمانکاری

حسابداری حقوق و دستمزد

حسابداری شرکت ها

حسابداری صنعتی 1

حسابداری صنعتی 2

             مدیریت تخصصی مالی

حسابداری مالیاتی

حسابداری مدیریت

حسابرسی مالی

فشرده صورتهای مالی

کارگاه اصول حسابداری 1 و2

 با نرم افزار اکسل

کارگاه تهیه اظهارنامه ارزش افزوده و خرید و فروش

کارگاه تهیه اظهارنامه مالیاتی

کارگاه تهیه صورت جریان وجه نقد

آشنایی با مفاهیم مدیریت مالی و سرمایه گذاری

بودجه بندی جامع

پکیج تخصصی پرورش رئیس حسابداری

تهیه صورتهای مالی و یادداشتهای همراه

بودجه بندی جامع

پکیج تخصصی پرورش رئیس حسابداری