دوره کاربردی خرید و سفارشات خارجی

شهریه : 4,500,000 ریال

کارگاه ثبت سفارش

دوره کاربردی گمرک

شهریه: 3,800,000 ریال

مکاتبات تجاری به زبان انگلیسی

اعتبارات اسنادی