دوره جذب ،استخدام و شایسته گزینی

شهریه:2,700,000 ریال

طبقه بندی مشاغل

روشهای تصمیم گیری و حل مسئله

تشریفات برای مدیران

تشریفات برای خدمات

آموزش روسای دفاتر مدیران

ارزیابی عملکرد