دوره تدوین طرح کسب و کار:

محتوای دوره:

 •  ارزيابی اقتصادی طرح‌ها (Market Study)
 • متدولوژي فرآيند 
 • مطالعات امكان سنجي بر اساس روش استاندارد يونيدو
 • بررسي عوامل شناخت بازاربرنامه ريزی  عرضه  و تقاضاي  محصول
 • پيش بينی عرضه و تقاضا 
 • تحليل پيش بينی عرضه و تقاضا  و  بازار آتي محصول
 • ارزيابي فني طرح ها (Technical Study)
 • طرح ريزي
 • سيستم هاي توليدي
 • محاسبه ماشين آلات و نيروي انساني
 • محاسبه فضاي طرح ارزيابي مکان طرح ها (Site Location)
 • عوامل مؤثر در مكان يابي
 • روش هاي انتخاب محل
 • ارزيابي برنامه زمانبندی اجرای طرح ها(Scheduling)
 • تعاريف اوليه مديريت پروژه
 • برنامه ريزي پروژه
 • ارزيابي مالی طرح ها (Financial Study)
 • هزينه هاي سرمايه گذاري 
 • طرح و تامين منابع مالی
 • هزينه ها و درآمدهای ساليانه 
 • توليد و تجزيه و تحليل آن ها
 • محاسبه نقطه سر به سر
 • صورت حساب هاي مالي 
 • طرح و شاخص های اقتصادی
 • روش تدریس: باتوجه به تجربيات و تحصيلات شركت‌كنندگان در دوره و نيازهاي آموزشي مشترك آنان، سعي خواهد شد مباحث هر دوره " كاربردي و تخصصي" باشد و درضمن " مفاهيم نظري " نيز در حد نياز مطرح گردد .
 • نحوه برگزاری:
 • دوره هاي آموزشي اغلب به صورت يك نيم روز در هفته ( 5 ساعت ) برگزار خواهد شد . البته براي سازمان ها و ساير مشتريان حقوقي، متناسب با شرايط ايشان و توافق في مابين به صورت اختصاصي نيز برگزار مي گردد.
 • مدرسین:
 • مدرسين دوره با توجه به موضوع درس، از اعضا با تجربه هيات علمي سازمان مديريت صنعتي، مشاوران و مديران اجرايي موفق و مجرب همكار با سازمان و همچنين اساتيد و اعضاي هيئت علمي دانشگاه ها كه مورد تائيد سازمان باشند انتخاب خواهند شد.
 • گواهی نامه ها:
 • در پايان دوره به شركت‌كنندگاني كه ساعات حضور آنها در جلسات دوره بيش از 75درصد كل ساعات دوره باشد، گواهينامه پايان دوره از سوي سازمان اعطاء خواهد شد. بديهي است در غير اينصورت گواهينامه صادر نخواهد شد.در مورد درس ها و دوره هايي كه آزمون پاياني ، انجام پروژه و فعاليت هاي مشابه دارند ، كسب امتياز لازم درآن ها علاوه بر طي كردن 75 درصد كل ساعت دوره نيز ملاك است . ​
 • مخاطبین:
 • مديران ، كارشناسان و تمامي علاقه‌ منداني كه مي‌خواهند دانش و مهارت خود را درحوزه مديريت و سازمان توسعه دهند.
 • مدت دوره:40 ساعت