دوره مهندسی فروش و فروش حضوری

محتوای دوره:

 مفاهیم کلیدي بازاریابی و فروش

خصوصیات فروشندگان حرفه اي

 بررسی اهمیت مهندسی فروش و جایگاه آن در سازمان

ابزارهاي کلیدي مدیریت فروش

آشنایی با انواع مشتري و الگوي تصمیم گیري فردي و سازمانی

 فرایند فروش ساخت یافته (روشی موثر و مدرن در پیشبرد امور فروش)

اصول و قواعد مذاکره فروش و تکنیهاي مربوطه• بایدها و نبایدهاي جلسات حضوري فروش

تکنیکهاي پاسخگویی به ایرادات مشتري

مدیریت مشتریان شاکی و ناراضی

روش تدریس: باتوجه به تجربيات و تحصيلات شركت‌كنندگان در دوره و نيازهاي آموزشي مشترك آنان، سعي خواهد شد مباحث هر دوره " كاربردي و تخصصي" باشد و درضمن " مفاهيم نظري " نيز در حد نياز مطرح گردد .

نحوه برگزاری: دوره هاي آموزشي اغلب به صورت يك نيم روز در هفته ( 5 ساعت ) برگزار خواهد شد . البته براي سازمان ها و ساير مشتريان حقوقي، متناسب با شرايط ايشان و توافق في مابين به صورت اختصاصي نيز برگزار مي گردد.

مدرسین: مدرسين دوره با توجه به موضوع درس، از اعضا با تجربه هيات علمي سازمان مديريت صنعتي، مشاوران و مديران اجرايي موفق و مجرب همكار با سازمان و همچنين اساتيد و اعضاي هيئت علمي دانشگاه ها كه مورد تائيد سازمان باشند انتخاب خواهند شد.

گواهی نامه ها:

در پايان دوره به شركت‌كنندگاني كه ساعات حضور آنها در جلسات دوره بيش از 75درصد كل ساعات دوره باشد، گواهينامه پايان دوره از سوي سازمان اعطاء خواهد شد. بديهي است در غير اينصورت گواهينامه صادر نخواهد شد.در مورد درس ها و دوره هايي كه آزمون پاياني ، انجام پروژه و فعاليت هاي مشابه دارند ، كسب امتياز لازم درآن ها علاوه بر طي كردن 75 درصد كل ساعت دوره نيز ملاك است . ​

مخاطبین: مديران ، كارشناسان و تمامي علاقه‌ منداني كه مي‌خواهند دانش و مهارت خود را درحوزه مديريت و سازمان توسعه دهند.

مدت دوره: 35 ساعت