دوره طبقه بندی مشاغل

 • محتوای دوره:
 • آشنایی با اصول، مبانی و الزامات قانونی در خصوص طبقه یندي مشاغل
 • تشریح ارتباط طبقه بندي مشاغل با فرایند هاي منابع انسانی-
 • طبقه بندي و ارزشیابی مشاغل به عنوان زیربنا و پیش نیاز براي اجراي صحیح فرایندهاي منابع انسانی
 •  آشنایی با طبقه بندي مشاغل و روش هاي ارزشیابی مشاغل و تشریح روش هاي امتیازي
 • آشنایی با طراحی جدول مزد محاسبات مزدي
 • آشنای با دستورالعمل های  اجرایی طر ح ها ي طبقه بندی  مشاغل   براساس آخرین اصلاحات و تغییرات به عمل آمده
 • آشنایی با همگن سازي مشاغل و روش جداسازي پست از شغل در طرحهاي طبقه بندي مشاغل
 • آشنایی با نظام هاي مزدي مکمل و انگیزشی
 •  آشنایی با طبقه بندي مشاغل در ایران و سیر تحول آن
 • روش تدریس:
 • باتوجه به تجربيات و تحصيلات شركت‌كنندگان در دوره و نيازهاي آموزشي مشترك آنان، سعي خواهد شد مباحث هر دوره " كاربردي و تخصصي" باشد و درضمن " مفاهيم نظري " نيز در حد نياز مطرح گردد .
 • نحوه برگزاری:
 • دوره هاي آموزشي اغلب به صورت يك نيم روز در هفته ( 5 ساعت ) برگزار خواهد شد . البته براي سازمان ها و ساير مشتريان حقوقي، متناسب با شرايط ايشان و توافق في مابين به صورت اختصاصي نيز برگزار مي گردد.
 • مدرسین:
 • مدرسين دوره با توجه به موضوع درس، از اعضا با تجربه هيات علمي سازمان مديريت صنعتي، مشاوران و مديران اجرايي موفق و مجرب همكار با سازمان و همچنين اساتيد و اعضاي هيئت علمي دانشگاه ها كه مورد تائيد سازمان باشند انتخاب خواهند شد.
 • گواهی نامه ها:
 • در پايان دوره به شركت‌كنندگاني كه ساعات حضور آنها در جلسات دوره بيش از 75درصد كل ساعات دوره باشد، گواهينامه پايان دوره از سوي سازمان اعطاء خواهد شد. بديهي است در غير اينصورت گواهينامه صادر نخواهد شد.در مورد درس ها و دوره هايي كه آزمون پاياني ، انجام پروژه و فعاليت هاي مشابه دارند ، كسب امتياز لازم درآن ها علاوه بر طي كردن 75 درصد كل ساعت دوره نيز ملاك است . ​
 • مخاطبین:
 • مديران ، كارشناسان و تمامي علاقه‌ منداني كه مي‌خواهند دانش و مهارت خود را درحوزه مديريت و سازمان توسعه دهند.
 • مدت دوره:35 ساعت