آموزش روسای دفاتر برای مدیران

مقدمه

از آنجایی که امروزه مدیران درگیر مسائل متفاوت درون و برون سازمانی می باشند، لذا لازم است در کنار خود بازوھایی اجرایی و مورد اطمینان داشته باشند، تا بتوانند با استفاده از مھارتھای تکنیکی و رفتارھای آنان، بھ وظایف اساسی خود در مطلوبترین زمان تحقق بخشند. دستیابی به این امر، در گرو وجود رئیس دفتری است که بتواند با استفاده از دانش و تجربیات خود و با به کارگیری مدیریت بر زمان، مدیر زیربط را در .این امر یاری نموده و تحقق وظایف محوله به ایشان را عملی کند​

محتوای دوره

  • شناخت نقش رئیس دفتر
  • سازمان، مدیریت و مدیر
  • آگاھی از انتظارات و توقعات مدیران از روسای دفاتر خود
  • روابط اداری و ارتباطات
  • فرآیند استفاده از تلفن
  • سرپرستی و مدیریت بر زمان
  • آشنایی با سیستمھای گردش،پی گیری و بایگانی مکاتبات
  • عملیات اداری رئیس دفتر

روش تدریس

باتوجه به تجربيات و تحصيلات شركت‌كنندگان در دوره و نيازهاي آموزشي مشترك آنان، سعي خواهد شد مباحث هر دوره " كاربردي و تخصصي" باشد و درضمن " مفاهيم نظري " نيز در حد نياز مطرح گردد .

نحوه برگزاری

دوره هاي آموزشي اغلب به صورت يك نيم روز در هفته ( 5 ساعت ) برگزار خواهد شد . البته براي سازمان ها و ساير مشتريان حقوقي، متناسب با شرايط ايشان و توافق في مابين به صورت اختصاصي نيز برگزار مي گردد.

مدرسین

مدرسين دوره با توجه به موضوع درس، از اعضا با تجربه هيات علمي سازمان مديريت صنعتي، مشاوران و مديران اجرايي موفق و مجرب همكار با سازمان و همچنين اساتيد و اعضاي هيئت علمي دانشگاه ها كه مورد تائيد سازمان باشند انتخاب خواهند شد.

گواهی نامه

در پايان دوره به شركت‌كنندگاني كه ساعات حضور آنها در جلسات دوره بيش از 75درصد كل ساعات دوره باشد، گواهينامه پايان دوره از سوي سازمان اعطاء خواهد شد. بديهي است در غير اينصورت گواهينامه صادر نخواهد شد.
در مورد درس ها و دوره هايي كه آزمون پاياني ، انجام پروژه و فعاليت هاي مشابه دارند ، كسب امتياز لازم درآن ها علاوه بر طي كردن 75 درصد كل ساعت دوره نيز ملاك است . ​

مخاطبین

مديران ، كارشناسان و تمامي علاقه‌ منداني كه مي‌خواهند دانش و مهارت خود را درحوزه مديريت و سازمان توسعه دهند.