دوره اکسل کاربردی

محتوای دوره:

آشنایی با اصول پایه ای فرمول نویسی

 •  یادگیری و اجرای نگارش فرمول به روش دستی و مفاهیم کلی
 • یادگیری و اجرای نگارش فرمول با استفاده از توابع
  SUM-AVERAGE-COUNT-COUNTA  SUMIF-COUNTIF-LOOKUP-VLOOKUP-HLOOKUP-IF-AND-OR-PRODUCT-SUMIFS 

 اجرای IF های متداخل و تودر تو به دو روش سری و موازی
اجرای فرمان SUBTOTAL برای ایجاد یک گزارش استاتیک و دستور SORT و ایجاد سریهای متنی
اجرای فرمان فرمت سل و آشنایی با تمامی سربرگهای آن
روشهای حفاظت در اکسل PROTECTION

 • آشنایی با فرمتهای سفارشی یا CUSTOM
 • اجرای دستور FILTER و ADVANCE FILTER
 • آشنایی با قالبندی شرطی و اجرای آن CONDITIONAL FORMATTING
 • آشنایی و اجرای فرمان VALIDATION برای ایجاد اعتبار بروی سلولها

 • روش ساخت کمبوباکسهای مرتبط و آشنایی با تابع INDIRECT
 • روش ترسیم نمودار و اینفوگرافهای کاربردی )داشبوردهای مدیریتی(
 • روش ایجاد ماکرو و ویرایش ماکروهای ساخته شده
 • ایجاد گزارش با استفاده از قابلیت PIVOT TABLE
 • روش ایجاد یک برآیند بر اساس گزینه های WHAT IF ANALYSIS شامل  GOAL SEEK-) SCENARIO - DATA TABLE )

 • روش تدریس:

 • باتوجه به تجربيات و تحصيلات شركت‌كنندگان در دوره و نيازهاي آموزشي مشترك آنان، سعي خواهد شد مباحث هر دوره " كاربردي و تخصصي" باشد و درضمن " مفاهيم نظري " نيز در حد نياز مطرح گردد .

 • نحوه برگزاری:

 • دوره هاي آموزشي اغلب به صورت يك نيم روز در هفته ( 5 ساعت ) برگزار خواهد شد . البته براي سازمان ها و ساير مشتريان حقوقي، متناسب با شرايط ايشان و توافق في مابين به صورت اختصاصي نيز برگزار مي گردد.

 • مدرسین:

 • مدرسين دوره با توجه به موضوع درس، از اعضا با تجربه هيات علمي سازمان مديريت صنعتي، مشاوران و مديران اجرايي موفق و مجرب همكار با سازمان و همچنين اساتيد و اعضاي هيئت علمي دانشگاه ها كه مورد تائيد سازمان باشند انتخاب خواهند شد.

 • گواهی نامه ها:

 • در پايان دوره به شركت‌كنندگاني كه ساعات حضور آنها در جلسات دوره بيش از 75درصد كل ساعات دوره باشد، گواهينامه پايان دوره از سوي سازمان اعطاء خواهد شد. بديهي است در غير اينصورت گواهينامه صادر نخواهد شد.در مورد درس ها و دوره هايي كه آزمون پاياني ، انجام پروژه و فعاليت هاي مشابه دارند ، كسب امتياز لازم درآن ها علاوه بر طي كردن 75 درصد كل ساعت دوره نيز ملاك است . ​

 • مخاطبین:

 • مديران ، كارشناسان و تمامي علاقه‌ منداني كه مي‌خواهند دانش و مهارت خود را درحوزه مديريت و سازمان توسعه دهند.

مدت دوره: 34 ساعت