دوره برنامه ریزی و کنترل پروژه

محتوای دوره:

• پروژه و تعاریف اولیه

• تعریف پروژه و خصوصیات آن

• چرخه هاي عمر

• تعریف محدوده و مدیریت آن در پروژه ها

• تعریف ارتباطات و مدیریت آن در پروژه ها

• تعریف یکپارچه سازي و مدیریت آن در پروژه ها

• فاز برنامه ریزي• برنامه ریزي محدوده پروژه

• برنامه ریزي زمانبندي پروژه

• برنامه ریزي هزینه اي پروژه

• برنامه ریزي ارتباطات پروژه

• فاز اجرا

• فاز نظارت و کنترل​

روش تدریس:

باتوجه به تجربيات و تحصيلات شركت‌كنندگان در دوره و نيازهاي آموزشي مشترك آنان، سعي خواهد شد مباحث هر دوره " كاربردي و تخصصي" باشد و درضمن " مفاهيم نظري " نيز در حد نياز مطرح گردد .

گواهی نامه ها:

در پايان دوره به شركت‌كنندگاني كه ساعات حضور آنها در جلسات دوره بيش از 75درصد كل ساعات دوره باشد، گواهينامه پايان دوره از سوي سازمان اعطاء خواهد شد. بديهي است در غير اينصورت گواهينامه صادر نخواهد شد.در مورد درس ها و دوره هايي كه آزمون پاياني ، انجام پروژه و فعاليت هاي مشابه دارند ، كسب امتياز لازم درآن ها علاوه بر طي كردن 75 درصد كل ساعت دوره نيز ملاك است . ​

مدت دوره: 32 ساعت