دوره اعتبارات اسنادی

محتوای دوره:

• آشنایی با انواع روش هاي پرداخت در تجارت بین الملل
• تعریف و کاربرد اعتبارات اسنادي در بازرگانی بین الملل

• اقدامات جهت اخذ پروفرما، کنترل آن و تهیه جدول مقایسه پیشنهادات
• گشایش اعتبار اسنادي، ابلاغ به فروشنده و اصلاحات اعتبار در صورت لزوم

• آشنایی با ساختار فول تلکس، چک لیست و کنترل نهایی
• انواع اعتبارات اسنادي 
• نمودار مراحل اجرایی عملیات اعتبارات اسنادي 
• وظایف و مسئولیت بانک ها در عملیات اعتبارات اسنادي حسب
UCP-600
• آشنایی با مقررات متحدالشکل جدید اعتبارات اسنادي UCP-600
• اهمیت اسناد حمل در اعتبارات اسنادي
• بررسی و کنترل اسناد حمل توسط بانک : بارنامه، گواهی مبداء، فاکتور، گواهی بازرسی و ...

. پرداخت های غیر نقدی(یوزانس و برات مدت دار)

•آشنایی با اینکوترمز

روش تدریس:

باتوجه به تجربيات و تحصيلات شركت‌كنندگان در دوره و نيازهاي آموزشي مشترك آنان، سعي خواهد شد مباحث هر دوره " كاربردي و تخصصي" باشد و درضمن " مفاهيم نظري " نيز در حد نياز مطرح گردد .

نحوه برگزاری:

دوره هاي آموزشي اغلب به صورت يك نيم روز در هفته ( 5 ساعت ) برگزار خواهد شد . البته براي سازمان ها و ساير مشتريان حقوقي، متناسب با شرايط ايشان و توافق في مابين به صورت اختصاصي نيز برگزار مي گردد.

مدرسین:

مدرسين دوره با توجه به موضوع درس، از اعضا با تجربه هيات علمي سازمان مديريت صنعتي، مشاوران و مديران اجرايي موفق و مجرب همكار با سازمان و همچنين اساتيد و اعضاي هيئت علمي دانشگاه ها كه مورد تائيد سازمان باشند انتخاب خواهند شد.

گواهی نامه ها:

در پايان دوره به شركت‌كنندگاني كه ساعات حضور آنها در جلسات دوره بيش از 75درصد كل ساعات دوره باشد، گواهينامه پايان دوره از سوي سازمان اعطاء خواهد شد. بديهي است در غير اينصورت گواهينامه صادر نخواهد شد.در مورد درس ها و دوره هايي كه آزمون پاياني ، انجام پروژه و فعاليت هاي مشابه دارند ، كسب امتياز لازم درآن ها علاوه بر طي كردن 75 درصد كل ساعت دوره نيز ملاك است . ​

مخاطبین:

مديران ، كارشناسان و تمامي علاقه‌ منداني كه مي‌خواهند دانش و مهارت خود را درحوزه مديريت و سازمان توسعه دهند.

مدت دوره: 20 ساعت