دوره آشنایی با مفاهیم مدیریت مالی و سرمایه گذاری

محتوای دوره:

مروری بر چهارچوب نظری حسابداری

مرور صورت های مالی و طبقه بندی اطلاعات مندرج در آنها

اهداف مدیریت مالی

تجزیه و تحلیل صورت های مالی به طریق افقی, عمودی و نسبت های مالی

برنامه ریزی سود با استفاده از تجزیه و تحلیل نقاط سر به سر

پیش بینی مالی و مدیریت سرمایه در گردش

دوره عمل جریانات نقدی با تاکید برنامه ریزی کوتاه مدت(بودجه نقدی)

آشنایی با بازار سرمایه

نحوه تهیه صورت جریان وجوه نقد به روش غیرمستقیم و تحلیل آن

آشنایی با نحوه تامین منابع مالی در چهارچوب ضوابط بانکداری اسلامی

آشنایی با انواع ضمانت نامه های بانکی​

روش تدریس:

باتوجه به تجربيات و تحصيلات شركت‌كنندگان در دوره و نيازهاي آموزشي مشترك آنان، سعي خواهد شد مباحث هر دوره " كاربردي و تخصصي" باشد و درضمن " مفاهيم نظري " نيز در حد نياز مطرح گردد .

نحوه برگزاری:

دوره هاي آموزشي اغلب به صورت يك نيم روز در هفته ( 5 ساعت ) برگزار خواهد شد . البته براي سازمان ها و ساير مشتريان حقوقي، متناسب با شرايط ايشان و توافق في مابين به صورت اختصاصي نيز برگزار مي گردد.

مدرسین:

مدرسين دوره با توجه به موضوع درس، از اعضا با تجربه هيات علمي سازمان مديريت صنعتي، مشاوران و مديران اجرايي موفق و مجرب همكار با سازمان و همچنين اساتيد و اعضاي هيئت علمي دانشگاه ها كه مورد تائيد سازمان باشند انتخاب خواهند شد.

گواهی نامه ها:

در پايان دوره به شركت‌كنندگاني كه ساعات حضور آنها در جلسات دوره بيش از 75درصد كل ساعات دوره باشد، گواهينامه پايان دوره از سوي سازمان اعطاء خواهد شد. بديهي است در غير اينصورت گواهينامه صادر نخواهد شد.در مورد درس ها و دوره هايي كه آزمون پاياني ، انجام پروژه و فعاليت هاي مشابه دارند ، كسب امتياز لازم درآن ها علاوه بر طي كردن 75 درصد كل ساعت دوره نيز ملاك است . ​

مخاطبین:

مديران ، كارشناسان و تمامي علاقه‌ منداني كه مي‌خواهند دانش و مهارت خود را درحوزه مديريت و سازمان توسعه دهند.

    مدت دوره: 48 ساعت