دوره حسابداری شرکت ها

محتوای دوره:

شرکتهاي غیر سهامی (شرکت تضامنی):

• تشکیل شرکتهاي غیر سهامی و حسابهاي مربوط به شرکا در این شرکتها

• روش هاي تقسیم سود و زیان بین شرکا در شرکتهاي غیر سهامی و نحوه ثبت آن در دفاتر حسابداري

• ورود شریک یا شرکاي جدید به شرکتهاي غیر سهامی و ثبت عملیات مربوطه در دفاتر حسابداري

• خروج شریک یا شرکا از شرکت غیر سهامی و ثبت عملیات مربوطدر دفاتر حسابداري

• انحلال و تصفیه شرکتهاي غیر سهامی و ثبت عملیات مربوط در دفاتر حسابداري

ب )شرکتهاي سهامی:

• نحوه تشکیل شرکتهاي سهامی (مطابق قانون تجارت )

• عملیات حسابداري ثبت سرمایه شرکتهاي سهامی قبل از تاسیس در دفاتر هیات موسس و انتقال آن به دفاتر قانونی

• تهیه صورتهاي مالی در شرکتهاي سهامی و آشنائی با عوامل تشکیل دهنده صورت عملکرد، صورت سود و زیان، صورت سود و زیان انباشته و ترازنامه وسود وزیان جامع

• عملیات حسابداري تقسیم سود و احتساب انواع اندوخته ها نظیر اندوخته قانونی-اندوخته توسعه و تکمیل-ذخیره مالیات بر عملکرد و سایر ذخایر

• عملیات حسابداري روشهاي افزایش سرمایه وروشهاي کاهش سرمایه و عملیات حسابداري مربوطه

• عملیات حسابداري انحلال شرکت سهامی (روش آنی وتدریجی )​

روش تدریس:

باتوجه به تجربيات و تحصيلات شركت‌كنندگان در دوره و نيازهاي آموزشي مشترك آنان، سعي خواهد شد مباحث هر دوره " كاربردي و تخصصي" باشد و درضمن " مفاهيم نظري " نيز در حد نياز مطرح گردد 

نحوه برگزاری:

دوره هاي آموزشي اغلب به صورت يك نيم روز در هفته ( 5 ساعت ) برگزار خواهد شد . البته براي سازمان ها و ساير مشتريان حقوقي، متناسب با شرايط ايشان و توافق في مابين به صورت اختصاصي نيز برگزار مي گردد.

مدرسین:

مدرسين دوره با توجه به موضوع درس، از اعضا با تجربه هيات علمي سازمان مديريت صنعتي، مشاوران و مديران اجرايي موفق و مجرب همكار با سازمان و همچنين اساتيد و اعضاي هيئت علمي دانشگاه ها كه مورد تائيد سازمان باشند انتخاب خواهند شد.

گواهی نامه ها:

در پايان دوره به شركت‌كنندگاني كه ساعات حضور آنها در جلسات دوره بيش از 75درصد كل ساعات دوره باشد، گواهينامه پايان دوره از سوي سازمان اعطاء خواهد شد. بديهي است در غير اينصورت گواهينامه صادر نخواهد شد.در مورد درس ها و دوره هايي كه آزمون پاياني ، انجام پروژه و فعاليت هاي مشابه دارند ، كسب امتياز لازم درآن ها علاوه بر طي كردن 75 درصد كل ساعت دوره نيز ملاك است . ​

مخاطبین:

مديران ، كارشناسان و تمامي علاقه‌ منداني كه مي‌خواهند دانش و مهارت خود را درحوزه مديريت و سازمان توسعه دهند.

مدت دوره: 43 ساعت