دوره حسابداری صنعتی 1

محتوای دوره:

آشنایی با مفاهیم عمومی و اصطلاحات حسابداري صنعتی و نحوه رفتار هزینه ها دوایرتولید و خدماتی

هزینه یابی سربار تولید و آشنایی با روش هاي تسهیم هزینه

انواع روشهاي هزینه یابی شامل هزینه یابی سفارش کار و مرحله اي

آشنایی با کارت حسابداري مواد اولیه و روش هاي قیمت گذاري آن

آشنایی با کارت سفارش کالاگزارش معادل آحاد و گزارش تولید

نحوه تنظیم و تهیه بهاي تمام شده کالاي فروش رفته در موسسات تولیدي

تشریح عملیات حسابداري هزینه یابی مرحله اي و سفارش کار​​

روش تدریس:

باتوجه به تجربيات و تحصيلات شركت‌كنندگان در دوره و نيازهاي آموزشي مشترك آنان، سعي خواهد شد مباحث هر دوره " كاربردي و تخصصي" باشد و درضمن " مفاهيم نظري " نيز در حد نياز مطرح گردد 

نحوه برگزاری:

دوره هاي آموزشي اغلب به صورت يك نيم روز در هفته ( 5 ساعت ) برگزار خواهد شد . البته براي سازمان ها و ساير مشتريان حقوقي، متناسب با شرايط ايشان و توافق في مابين به صورت اختصاصي نيز برگزار مي گردد.

مدرسین:

مدرسين دوره با توجه به موضوع درس، از اعضا با تجربه هيات علمي سازمان مديريت صنعتي، مشاوران و مديران اجرايي موفق و مجرب همكار با سازمان و همچنين اساتيد و اعضاي هيئت علمي دانشگاه ها كه مورد تائيد سازمان باشند انتخاب خواهند شد.

گواهی نامه ها:

در پايان دوره به شركت‌كنندگاني كه ساعات حضور آنها در جلسات دوره بيش از 75درصد كل ساعات دوره باشد، گواهينامه پايان دوره از سوي سازمان اعطاء خواهد شد. بديهي است در غير اينصورت گواهينامه صادر نخواهد شد.در مورد درس ها و دوره هايي كه آزمون پاياني ، انجام پروژه و فعاليت هاي مشابه دارند ، كسب امتياز لازم درآن ها علاوه بر طي كردن 75 درصد كل ساعت دوره نيز ملاك است . ​

مخاطبین:

مديران ، كارشناسان و تمامي علاقه‌ منداني كه مي‌خواهند دانش و مهارت خود را درحوزه مديريت و سازمان توسعه دهند.

مدت دوره: 48 ساعت