دوره حسابرسی مالی

محتوای دوره:

مروری بر حسابداری و استانداردهای حسابداری و مبانی نظری

مروری بر اهداف حسابرسی مالی و استانداردهای حسابرسی

قرارداد حسابرسی و کنترل کیفیت کار حسابرسی و مستندسازی

تقلب و اشتباه, ارزیابی رعایت قوانین و مقررات

برنامه ریزی و شناخت فعالیت واحد مورد رسیدگی

اهمیت در حسابرسی

شواهد حسابرسی, بررسی و تحلیل استانداردهای تجدید نظر شده

توام فعالیت, وقایع بعد از تاریخ ترازنامه, اشخاص وابسته و نمونه گیری در حسابرسی و اخذ تاییدیه

گزارش حسابرسی صورتهای مالی میان دوره های و موارد خاص و اطلاعات مالی آتی

استانداردهای حسابرسی با تاکید بر مفاهیم کاربردی: اصول حسابداری, مستندسازی, برنامه ریزی, کنترل های داخلی, شواهد حسابرسی و روش های تحلیلی, برنامه های آزمون و کنترل ها​

روش تدریس:

باتوجه به تجربيات و تحصيلات شركت‌كنندگان در دوره و نيازهاي آموزشي مشترك آنان، سعي خواهد شد مباحث هر دوره " كاربردي و تخصصي" باشد و درضمن " مفاهيم نظري " نيز در حد نياز مطرح گردد .

نحوه برگزاری:

دوره هاي آموزشي اغلب به صورت يك نيم روز در هفته ( 5 ساعت ) برگزار خواهد شد . البته براي سازمان ها و ساير مشتريان حقوقي، متناسب با شرايط ايشان و توافق في مابين به صورت اختصاصي نيز برگزار مي گردد.

مدرسین:

مدرسين دوره با توجه به موضوع درس، از اعضا با تجربه هيات علمي سازمان مديريت صنعتي، مشاوران و مديران اجرايي موفق و مجرب همكار با سازمان و همچنين اساتيد و اعضاي هيئت علمي دانشگاه ها كه مورد تائيد سازمان باشند انتخاب خواهند شد.

گواهی نامه ها:

در پايان دوره به شركت‌كنندگاني كه ساعات حضور آنها در جلسات دوره بيش از 75درصد كل ساعات دوره باشد، گواهينامه پايان دوره از سوي سازمان اعطاء خواهد شد. بديهي است در غير اينصورت گواهينامه صادر نخواهد شد.در مورد درس ها و دوره هايي كه آزمون پاياني ، انجام پروژه و فعاليت هاي مشابه دارند ، كسب امتياز لازم درآن ها علاوه بر طي كردن 75 درصد كل ساعت دوره نيز ملاك است . ​

مخاطبین:

مديران ، كارشناسان و تمامي علاقه‌ منداني كه مي‌خواهند دانش و مهارت خود را درحوزه مديريت و سازمان توسعه دهند.

    مدت دوره: 30 ساعت