کارگاه اصول حسابداری 1و2 با نرم افزار اکسل

محتوای دوره:

فصل اول : مروري کوتاه بر عناوین اصول حسابداري یک ودو

فصل دوم : توزیع فرم خام گردش اطلاعات موسسات خدماتی وبازرگانیشامل : فاکتورخرید –فاکتور فروش –فیش واریزي به بانک – فرم واگذاري اسناد دریافتنی به بانک – فرم اجازه پرداخت مخارج – فاکتور خرید دارایی ثابت – فاکتور خرید خدمات – فرم تنخواه گردان – نمونه هایی از مخارج تنخواه گردان – لیست حقوق ودستمزد – لیست بیمه – مالیات – فرم کارکرد ماهانه پرسنل – فرم مرخصی ( ساعتی وروزانه )- رسید انبار- حواله انبار- کارت حسابداري انبار – سند حسابداري – دفتر روزنامه – دفتر کل –دفترمعین – حکم کارگزینی کارکنان – فرم تسویه حساب کارکنان – قبوض آب وبرق وتلفن واینترنت وسایر مخارج عمومی موسسات

فصل سوم : صدور اسناد حسابداري - ثبت دفاتر قانونی( با نرم افزار اکسل )

فصل چهارم: تهیه لیست حقوق ودستمزد –لیست مالیات حقوق –لیست بیمه ( بانرم افزار اکسل )

فصل پنجم : تهیه تراز آزمایشی ( با نرم افزار اکسل )فصل ششم : تهیه صورتهاي مالی (سودوزیان وتراز نامه –ب ا نرم افزار اکسل )​

روش تدریس:

باتوجه به تجربيات و تحصيلات شركت‌كنندگان در دوره و نيازهاي آموزشي مشترك آنان، سعي خواهد شد مباحث هر دوره " كاربردي و تخصصي" باشد و درضمن " مفاهيم نظري " نيز در حد نياز مطرح گردد .

نحوه برگزاری:

دوره هاي آموزشي اغلب به صورت يك نيم روز در هفته ( 5 ساعت ) برگزار خواهد شد . البته براي سازمان ها و ساير مشتريان حقوقي، متناسب با شرايط ايشان و توافق في مابين به صورت اختصاصي نيز برگزار مي گردد.

مدرسین:

مدرسين دوره با توجه به موضوع درس، از اعضا با تجربه هيات علمي سازمان مديريت صنعتي، مشاوران و مديران اجرايي موفق و مجرب همكار با سازمان و همچنين اساتيد و اعضاي هيئت علمي دانشگاه ها كه مورد تائيد سازمان باشند انتخاب خواهند شد.

گواهی نامه ها:

در پايان دوره به شركت‌كنندگاني كه ساعات حضور آنها در جلسات دوره بيش از 75درصد كل ساعات دوره باشد، گواهينامه پايان دوره از سوي سازمان اعطاء خواهد شد. بديهي است در غير اينصورت گواهينامه صادر نخواهد شد.در مورد درس ها و دوره هايي كه آزمون پاياني ، انجام پروژه و فعاليت هاي مشابه دارند ، كسب امتياز لازم درآن ها علاوه بر طي كردن 75 درصد كل ساعت دوره نيز ملاك است . ​

مخاطبین:

مديران ، كارشناسان و تمامي علاقه‌ منداني كه مي‌خواهند دانش و مهارت خود را درحوزه مديريت و سازمان توسعه دهند.

    مدت دوره: 20 ساعت