تاییدیه سازمان مدیریت صنعتی  از سوی «وزارت صنعت،معدن و تجارت»