تاییدیه سازمان مدیریت صنعتی  از سوی «وزارت علوم تحقیقات و فناوری»