برگزاری دوره ی H MBA ویژه کسب و کار نوجوانان
                                                                          سواد کارآفرینی آنچه که مدرسه به ما نیاموخت!

همایش آخرین سکه

این همایش در خصوص معرفی دوره کسب و کار نوجوانان در تاریخ 3 بهمن ماه 1397 از ساعت 15 الی 17 در محل مرکز همایش های سازمان برنامه و بودجه، برگزار گردید و مورد توجه بسیاری از شرکت کنندگان در این همایش قرار گرفت.این همایش با موضوع معرفی دوره کسب و کار نوجوان شروع شد و همچنین به اهمیت کسب و کار نوجوانان در خانواده ها اشاره ای گردید.