دوره های ویژه پــزشکان


سمینار مهارت‌های ارتباطی ( زبان بدن ،گوش دادن و...) ویژه پزشکان

Communication Skills for Physician

مدیریت مالی شخصی :برنامه ریزی برای آینده

Personal Finance