ثبت نام و رزرو در همایش اولین سکه

همایش اولــین سکــه با حضور روانشناس نوجوانان و مدیر علمی دوره ی H.MBA در تاریخ چهارشنبه 98/04/05 در محل سازمان مدیریت صنعتی استان اصفهان برگزار خواهد شد.