رزرو و ثبت نام اولیه دوره مهارت های شغلی کارکنان مراکز خدمات درمانی

کیفیت ارائه خدمات به مراجعین در مطب های پزشکان و مراکز خدمات درمانی بر میزان رضایتمندی آنان بسیار اثرگذار است. یکی از مهمترین عوامل در جلب رضایت مراجعین نحوه برخورد

کارکنان و نیز سرعت عمل آنان در پاسخ به نیازهای آنان می باشد. توانمندسازی کارکنان و افزایش مهارت های آنان از طریق آموزش های کاربردی امکان پذیر است و به بهبود ارائه خدمات باکیفیت منجر می گردد.  مهارت هایی مانند: مدیریت ارتباط با مراجعه کنندگان ارتباط با مراجعین ( مشتری مداری) ،مهارت های کاربردی حسابداری ، اصول بایگانی مدارک و اسناد پزشکی.

مهارت شغلی