رزرو و ثبت نام اولیه دوره مهارت های ارتباطی ویژه پزشکان

هدف سمینار :

برقراری ارتباط مؤثر با بیماران ، همکاران، جامعه و مهم‌تر از همه خانواده نقش مهمی در موفقیت پزشکان دارد. داشتن مهارت ارتباط مؤثر یک عامل برتری بسیار مهم برای کسانی است که دانش و هوش مشابهی دارند و با یکدیگر رقابت کاری دارند ،به‌عنوان مثال دو پزشکی که هردو از سطح هوش یکسانی برخوردار هستند ،کسی که ارتباط بهتری با بیمارانش می‌گیرد موفق‌تر است .در این سمینار مهارت‌های ارتباطی مؤثر با تأکید بر زبان بدن ارائه خواهد شد .

مهارت ها