رزرو و ثبت نام اولیه دوره مهارت های ارتباطی ویزه کارکنان مراکز خدمات درمانی

هدف دوره :

برای انتقال درست پیام ( اطلاعات، مفاهیم، افکار) خود به دیگران علاوه بر اینکه باید بتوانیم فهم مشترکی ازآن ایجاد کنیم، باید بتوانیم به خوبی این ارتباط را برقرار کنیم. توانایی برقراری ارتباطات اثربخش تاثیر بسزایی در  میزان رضایت از تعاملات فردی ، افزایش بهره وری در محیط کار ، آرامش در خانواده و بطور کلی پیشرفت در بسیاری از جنبه های زندگی فردی و شغلی افراد دارد.

مهرات های ارتباطی