همایش مدیریت دوران نوجوانی

موضوعات:
- تکنیک های آرامش بخش نوجوانان
- آنچه فرزند شما در مدرسه یاد نمی گیرد!